For mennesker der arbejder med mennesker

Vi optager ikke nye elever på uddannelsen, da vi ikke på nuværende tidspunkt kan sige om/hvornår uddannelsen starter.
Da Mette er blevet langtidssygemeldt og vi ved ikke hvornår Mette er tilbage igen som underviser og har vi taget den svære beslutning at sætte det nye hold af SanseMotoriske Behandler og træner på ubestemt standby pause, da Cammilla ønsker ikke at undervise alene på denne uddannelse. Cammilla fortsætter med at undervise på vores øvrige kurser på SanseMotorikAkademiet

Beskrivelse af de 10 moduler

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Modul 1

Det unikke menneske

Du præsenteres for vores neuroholistiske tilgang til arbejdet med mennesker, og vores tilgang til sanseintegration og neuroplasticitet.

Du vil på modulet få en forståelse for hvordan hjernens samspil med sanserne og kroppen konstant påvirker os bevidst og ubevidst, motorisk, mentalt og socialt.

Vores hjerner er som vores fingeraftryk – de er helt unikke, helt fra fødslen, og bliver bl.a. præget af sansestimuli fra vores omgivelser. Hvis stimuli ikke har været passende, kan det give motoriske, mentale og sociale udfordringer.

Hjernen er plastisk, hvilket giver håb, mulighed for træning og udvikling af hjernen hele livet! Sansemotorisk træning og behandling kan bidrage til at skabe balance og udvikling for den enkelte.

Det er vigtigt at forstå at dosis og type af stimuli, der er med til for at skabe forandring, er individuelt. Derfor er der ikke et sansemotorisk træningsprogram, der passer til alle. Du lærer i løbet af uddannelsen at se det unikke i hvert enkelt menneske og finde deres udviklingspotentiale.

På dette modul får du indsigt i  hjernestamme og lillehjerne og deres funktioner i sansemotorisk udvikling.Vi arbejder med den taktile og  den proprioceptive sans gennem massage og leg. Vi introducerer sjove og udfordrende hjerneøvelser, der stimulerer sanserne og de forskellige områder i hjernen.Du lærer trykmassage3, som både påvirker den taktile og den proprioceptive sans.

Ud fra de øvelser i har lært på modulet og jeres praktiske erfaringer, ser vi i casearbejde på, hvordan vi spotter mennesker med sansemæssige forstyrrelser og hvordan de kan trænes og behandles

Modul 2

Udvikling gennem sanser og leg

På dette modul arbejder vi med “Leg, indlæring og udvikling”. Leg er blandt andet udvikling af krop, hjerne, sanser og sociale kompetencer, både for børn og voksne.

Vi giver eksempler på, hvordan sansetræning sker gennem leg som for mange er tilstrækkeligt. Andre har brug for specifik træning for krop og sanser herunder primitive reflekser. Primitive reflekser opstår i fostertilværelsen og skal “forsvinde” af sig selv efter fødslen. Gør de ikke det, kan det komme til udtryk som hyperaktivitet, motorisk uro og indlæringsvanskeligheder.

Vi gennemgår de vigtigste primitive reflekser, hvordan man spotter dem gennem adfærd, tester og træner dem generelt og gennem specifikke øvelser, der danner grundlaget for den videre sansetræning.

Vi giver eksempler på forskellige tests/undersøgelser, som bruges tværfagligt til vurdering af motorik og sanser.

Vi arbejder med observation og aktivitetsanalyse, som redskaber til at planlægge og graduere træning og behandling.

 Vi arbejder med den sensoriske profil, som giver et billede af, hvordan mennesket sanseopfatter, sansebearbejder og agerer på omverden ud fra sansestimuli og sensoriske oplevelser.  Profilen kan bruges til børn og voksne som et tværfagligt arbejdsredskab, der giver et overblik over vigtige indsatsområder.

Gennem cases arbejder vi med at spotte mennesker med sansemæssige forstyrrelser og få et indtryk af deres sensoriske profil. Vi arbejder med at planlægge behandling, øvelser, aktiviteter og miljøtilpasninger, der træner den enkeltes sansemotoriske udfordringer og støtter deres sensoriske profil.

Modul 3:

Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

På dette modul lærer du om vagus nerven, som har stor betydning for vores generelle sundhed og trivsel. Den forsyner alle vores organer og sender beskeder fra disse til hjernen. Derfor har vagus nerven stor indflydelse på  bl.a. vores vejrtrækning og vores interoception. Den er vores direkte kontakt til det autonome nervesystem og har stor betydning for vores arousalregulering og vores sociale samspil med andre.

Vi gennemgår begreberne high og low arousal og ser på mentaliserende og kropslige strategier til arousalregulering.

Vi gennemgår sam – og selvregulering udfra den Polyvagale teori, som beskriver vagus nervens evolutionære udvikling og hvordan vi som mennesker i dag stadig styres af henholdsvis vagus nervens primitive og den senest udviklede gren. Teorien får i øjeblikket meget opmærksomhed i forhold til autisme, tilknytningsforstyrrelser, stress og traumeterapi. Vi gennemgår symptomer og årsagssammenhænge på en vagusnerve i ubalance og hvilke konsekvenser det kan give på kort og lang sigt.

Du kan arbejde med vagus nerven passivt og aktivt. Du lærer at give massage og manuelle teknikker, der påvirker vagusnerven, det parasympatiske nervesystem og interoceptionen.  Du lærer ligeledes forskellige fysiske øvelser og vejrtrækningsteknikker, som du både kan bruge på dig selv og dine klienter.

Modul 4:

Tryghed, berøring og selvregulering

Vi gennemgår begrebet den treenige hjerne og ser på, hvordan tryg og utryg tilknytning kommer til udtryk. Du får indblik i, hvordan traumer og svigt påvirker hjernen og nervesystemet og hvordan det kommer til udtryk i adfærd. Vi gennemgår begreberne high og low arousal og hvordan du kan påvirke arousal gennem kropssprog, ord og berøring.

Vi arbejder med pædagogisk massagemetoder,der kan bruges i arbejde med  mentalisering og  tilknytningsforstyrrelser. Vi afprøver kropsafgrænsende massage, boldmassage, cirkelmassage og klappemassage. Alt foregår med tøjet på.

Vi gennemgår kort kroppens anatomi og fysiologi i forhold til massage på basalt niveau for, at du er bekendt med, hvilke strukturer og systemer du påvirker ved massage.

Vi gennemgår forholdsregler ved at give massage f.eks. dosering, modtagerens reaktioner og kropssprog.

I massagesituationerne træner du dit eget nærvær og dine arbejdsstillinger, således du undgår at overbelaste dig selv.

Vi ser på, hvordan du kan bruge sansemotoriske aktiviteter, leg og bevidst nærvær i relationsarbejde og som selvregulerende øvelser.

Modul 5

Sanser
og sanseintegration

På dette modul arbejder vi videre med sanser og sanseintegration og ser på, hvordan sanseudfordringer kan komme til udtryk hos børn eller voksne. 

Børn, der er født for tidligt, har ofte sanseintegrationsudfordringer og vi gennemgår hvordan man kan hjælpe disse børn med henholdsvis sansestimulering og sanseskærmning.

I løbet af modulet repeterer vi sanser, sanseintegration og sanseudvikling fra de tidligere moduler og kobler ny teori og praksis på.

Vi ser på, hvordan sanserne sender beskeder til forskellige hjerneområder og afprøver øvelser og træning til de forskellige sanser og hjerneområder.

Vi gennemgår den vestibulære sans og synssansen og ser på, hvorfor de er vigtige at være opmærksom på i forhold til blandt andet motorik, koncentration, fokus og indlæring.  

Sanserne skal stimuleres hele livet, men ofte er der nogle af vores sanser der understimuleres mens andre overstimuleres. Vi ser på, hvordan man kan sammensætte et sansetræningsforløb til et barn eller en voksen med behandling, øvelser, aktiviteter og miljøtilpasninger. Et program eller forløb skal træne den enkeltes sansemotoriske udfordringer,og samtidigt er det vigtigt at overveje hvordan man bedst tilgodeser personens ressourcer, motivation og sensoriske profil.

Modul 6:

Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Dette modul om vores ottende sans interoception, en relativ “nyopdaget” og ofte overset sans. I USA er der meget fokus på denne sans bl.a. indenfor autismespektret.

Interoception er vores indre sansesystem, som sender informationer fra celler og organer og derved regulerer kroppens homøostase. Samtidig forbindes krop og følelser gennem de kropslige sansninger som f.eks. nervøsitet der mærkes i maven.  Interoception har derfor en central betydning for vores evne til samregulering og selvregulering, altså vores evne til social kontakt med andre samt vores psykiske velbefindende og kontakt til os selv.

Du vil blive undervist i betydningen af interoceptionen, dens samarbejde med hjernen, samt hvordan interoceptive forstyrrelser kommer til udtryk.

En måde at træne interoception på er mindfulness. For os er mindfulness en måde at være på i livet. At være nærværende og til stede i de ting vi laver i relationer og aktiviteter – både privat og på arbejde.

Vi underviser i kropsfokuseret mindfulness set ud fra et neurologisk perspektiv og ser på hvordan  mindfulness påvirker hjerne og nervesystem.

Du vil træne at guide og selv modtage forskellige typer af kropsfoluseret mindfulness 1:1 og i grupper.  Du lærer, hvad du skal være opmærksom på ved forskellige aldre, udviklingstrin og problematikker. 

Vi træner interoceptionen gennem kropsfokuseret mindfulness, vejrtrækningsøvelser samt opmærksomhed på kropslige sansninger gennem yoga og langsomme bevægelser.

Vi arbejder med, hvordan du kan bruge øvelserne som en del af din egen selvomsorg. Vi inddrager din sensoriske profil som et redskab til selvforståelse og ser bl.a. på hvordan du bedst lader op og hvordan du tager vare på dig selv som behandler. Dette arbejder vi videre med under hele uddannelsen, både i modulerne og i form af opgaver og refleksionsøvelser, du skal lave derhjemme.

Modul 7:

Balance i nervesystemet

Stress kan påvirke helbredet og fører til mange livsstilssygdomme. I dag er stress noget de fleste oplever på et tidspunkt. Du får indsigt i, hvad stress er og hvordan man kan få ro på et nervesystem, der er konstant overbelastet og i alarmberedskab. Vi gennemgår teori om stress og ser på bl.a. Maslows behovspyramide ud fra hjernens synspunkt. Du lærer desuden om søvnens betydning for menneskers trivsel uanset alder. Vi ser kort på  hvad tanker er, hvordan de påvirker f.eks. stress og angst og hvordan man gennem forskellige øvelser til at tackle tankemylder.

Det er bekymrende, at flere og flere børn og unge oplever stress og mistrivsel meget tidligt i livet. Som SanseMotorisk Behandler og Træner vil du helt sikkert møde mennesker med stress og du har på nuværende tidspunkt lært rigtigt mange effektive redskaber til stressreducering. Gennem casearbejde ser vi på: Hvordan tackler man stress hos henholdsvis børn, unge og voksne? Hvorfor virker sygemelding ikke altid på stress? Kan stress “smitte”? Hvordan kan ting og personer i omgivelserne stresse? Vi inddrager den polyvagale teori og teori om traumer og repeterer de stressreducerende teknikker, du har lært i løbet af uddannelsen.

Vi inddrager den sensoriske profil og ser på hvordan det at være bevidst om egne og klienters individuelle selvreguleringsstrategier til at både kan reducere og forbygge stress.

Vi arbejder med massagemetoder til ro og afspænding: ansigts- og hovedbundsmassage, samt afspændende håndmassage. Vi arbejder videre med øvelser til at få balance i nervesystemet.

Du introduceres til aromaterapi, som er en ældgammel videnskab om planter og duftes betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. Du får indblik i, hvordan aromaterapi påvirker det limbiske system, og derved kan bruges til arousalregulering. Du får kendskab til forskellige anvendelsesmetoder og lærer at udvælge olier til massage alt efter formål og klient.

Du lærer at give oliemassage.

Kost:

Det handler ikke om at lægge kostplaner, men om at tænke kosten ind som en del af det komplekse puslespil, det er at skabe de bedste muligheder for krop og hjerne ud fra den enkeltes situation.

Hjernen næres af glukose (fra sund kost), ilt og co2, og bevægelse. Kost er energi og brændstof til krop og hjerne. Ikke alle mennesker spiser sundt, hvad kan konsekvensen være ved uhensigtsmæssig kost? Hvad stiller man op med kræsne børn eller kræsne voksne? Hvorfor er nogle mennesker kræsne? Hvad gør man, hvis man ikke kan ændre på kosten?

Vi ser på sammenhængen mellem hjerne og tarmsystem i forhold til inflammation og stress, hvor vagus nerven spiller en vigtig rolle

Modul 8:

Kend din persontype og dine automatmønstre

Modulet handler om dig, fordi du er dit vigtigste redskab i relationsarbejdet.

Ud fra Enneagrammet får du indsigt i din persontype, dine styrker og dine blinde vinkler og automat mønstre, som er dine udviklingsområder. Vi bruger din sensoriske profil til at se, hvordan du arbejder bedst og hvordan du lader bedst op.

Uanset om du ønsker arbejde som selvstændig eller er ansat giver undervisningen anledning til gode refleksioner ift. dit arbejde.

Vi arbejder med balancen mellem arbejde og fritid, din selvomsorg og grænsesætning i relationen til andre.

Vi ser på hvad der skal til for at drive forretning, skabe kundeflow og sætte de rigtige priser. Du bliver klogere på, hvem din målgruppe og din ideelle klient er og bliver skarp på, hvordan du kan bruge dine kerneværdier og din egen historie i din markedsføring eller daglige arbejde

Vi gennemgår journalføring og dokumentation, samt hvorfor du skal bruge tid på det.

Du lærer at lave en afstressende ansigtsmassage.

Modul 9:

Kend dine kerneværdier og pas på dig selv som relationsarbejder

I dette modul vil vi se på samarbejdet med borgeren, de pårørende og kollegaer, som alle er vigtige i relationsarbejde. Samarbejdet kan til tider kan give anledning til frustrationer eller konflikter, da man ikke ser ens på tingene og ikke altid har samme mål. Vi arbejder med kommunikation og din rolle i forældre/pårørende-samarbejdet, blandt kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere. Vi inddrager det, vi har arbejdet med i løbet af uddannelsen bl.a. mentalisering, den polyvalge teori, Ennagrammet og får bundet nye sløjfer.

Som relationsarbejder kan du ind imellem komme ud for situationer, der kan være drænende, triste eller ligefrem traumatiske. Du får indsigt i og redskaber til hvordan du takler svære situationer som disse. Ud fra casearbejde ser vi på, hvordan du forbereder dig selv på svære samtaler og hvordan du kan undgå at påtage dig ansvar, som ikke er dit.

På dette modul finder du også gennem øvelser du frem til dine kerneværdier, samt dine personlige og faglige kompetencer.Vores erfaring er, at stress og mistrivsel kan minimeres ved at kende sin persontype og leve i alignment med ens kerneværdier og unikke kompetencer.

Du er dit vigtigste arbejdsredskab. Derfor er det enormt vigtigt som omsorgsperson, at du løbende arbejder med at passe på dig selv, for at du forebygger empatiudmatning, stress og udbrændthed. I løbet af uddannelsen er du blevet præsenteret for forskellige selvhjælpsteknikker, som vi ønsker at du får integreret i din hverdag. Vi taler om, hvordan du selv kan lade op og hvem du kan opsøge for støtte og sparring.

Praktisk arbejder vi med “massage fortællinger”, en aktivitet hvor massagen bruges til at skabe en fortælling med. Massagen stimulerer fantasi, skærper opmærksomhed, nærvær og øger kropsbevidsthed. Dette kan laves som en aktivitet i grupper alt efter alder og udviklingstrin. Vi øver desuden andre massageteknikker, som i tidligere har lært.

I casearbejde i små grupper skal i planlægge et sansemotorisk trænings – eller behandlingsforløb. I skal begrunde jeres valg på baggrund af sensorisk profil, hvad borgeren ressourcer og udfordringer, pårørendes observationer, aktivitetsanalyse og sansetests. I skal fremvise sanseaktiviteter, lege, øvelser og massageteknikker.

Modul 10:

Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases, certificering og fejring

På dette modul vil du få repeteret det du har lært på uddannelsen og relatere det til dit arbejde og dig selv. Weekenden bliver en blanding af teori og praksis.

For at vise at der kan være flere vinkler på samme klients udfordringer, medbringer du en case og bytter med en af de andre deltagere.  Du får tid til at planlægge en intervention med pædagogisk massage, mindfulness og sansemotorisk træning. Du skal se på hvilke aktiviteter/teknikker/øvelser vælger du at anvende i situationen? Hvordan du kan op/- nedgraduere dem ift. borgerens funktionsniveau og hvorfor. Ligeledes skal gøre dig overvejelser om samarbejdet med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, skal de inddrages og hvordan?  Vi vil være tilstede for at hjælpe og sparre. Du fremlægger dit arbejde i plenum og får gruppens feedback herpå.

I løbet af modulet arbejder vi med, hvordan vi skaber de optimale betingelser ud fra de muligheder vi har, med de redskaber vi har. Det er vigtigt at huske at lidt er bedre end intet. Tænk stort- start småt! 

Vi arbejder bl.a. med følgende spørgsmål, hvoraf noget er repetition fra tidligere krydret med jeres erfaringer og oplevelser:
• Hvordan kan det du har lært på uddannelsen, integreres i en travl hverdag?
• Samarbejdet med pårørende. Fordele, ulemper, udfordringer?
• Hvad gør vi ved udadreagerende og grænsesøgende adfærd?
• Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde? Hvad er dit ansvar?
• Hvad gør vi, når intet virker?
• Hvem kan vi viderehenvise til for yderligere hjælp?
• Etiske dilemmaer?
• Hvordan passer du på dig selv?
• Hvor kan du få faglig sparring og søge hjælp?

Fejring og uddannelsesbeviser

Vi afslutter naturligvis modulet med et glas bobler, tapas og overrækkelse af uddannelsesbeviser.

For at opnå certificering skal du have deltaget i alle undervisningsmodulerne, du må kun have været fraværende svarende til et modul. Desuden skal du have lavet dit hjemmearbejde til hver modul og afleveret alle refleksioner af de sessioner du har lavet mellem modulerne.