Sansemotorisk Behandler og Træner

For mennesker der arbejder med mennesker

Beskrivelse af de 10 moduler

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Modul 1

Det unikke menneske

Du præsenteres for vores neuroholistiske tilgang til arbejdet med mennesker, og vores tilgang til sanseintegration og neuroplasticitet.

Du vil på modulet få en forståelse for hvordan hjernens samspil med sanserne og kroppen konstant påvirker os bevidst og ubevidst, motorisk og mentalt.

Vores hjerner er som vores fingeraftryk – de er helt unikke, helt fra fødslen, og bliver bl.a. præget af sansestimuli fra vores omgivelser. Hvis stimuli ikke har været passende, kan det give motoriske og mentale udfordringer.

Hjernen er plastisk, hvilket giver håb, mulighed for træning og udvikling af hjernen hele livet! Sansemotorisk træning og behandling kan bidrage til at skabe balance og udvikling for den enkelte.

Det er vigtigt at forstå at dosis og type af stimuli, der er med til for at skabe forandring, er individuelt. Derfor er der ikke et sansemotorisk træningsprogram, der passer til alle. Du lærer i løbet af uddannelsen at se det unikke i hvert enkelt menneske og finde deres udviklingspotentiale.

På dette modul arbejder vi med den taktile, den proprioceptive, den vestibulære og synssansen gennem massage og leg. Vi introducerer sjove og udfordrende hjerneøvelser, der stimulerer sanserne og de forskellige områder i hjernen.

Ud fra de øvelser i har lært på modulet og jeres praktiske erfaringer, ser vi i casearbejde på, hvordan vi spotter mennesker med sansemæssige forstyrrelser og hvordan de kan trænes og behandles.

Forberedelse til dette modul:

Du får tilsendt et kompendie, hvor hjernens anatomi, opbygning og funktion, samt samarbejde med sanserne er forklaret let forståeligt. I kompendiet beskrives ligeledes de 8 sanser og deres betydning.

Derudover skal du læse om baggrunden bag den sensoriske profil, de fire sansetyper og hvordan du bruger dette redskab til at forstå den enkelte persons udfordringer ud fra deres nervesystem. Vi vil i løbet af uddannelsen inddrage den sensoriske profil i case arbejde på modulerne, samt i din træning og behandling hjemme.

Modul 2:

Udvikling gennem sanser og leg

På dette modul arbejder vi med “Leg, indlæring og udvikling”. Leg er blandt andet udvikling af krop, hjerne, sanser og sociale kompetencer, både for børn og voksne.

Vi giver eksempler på, hvordan sansetræning sker gennem leg som for mange er tilstrækkeligt. Andre har brug for specifik træning for krop og sanser herunder primitive reflekser. Primitive reflekser opstår i fostertilværelsen og skal “forsvinde” af sig selv efter fødslen. Gør de ikke det, kan det komme til udtryk som hyperaktivitet, motorisk uro og indlæringsvanskeligheder.

Vi gennemgår de primitive reflekser, hvordan man spotter dem gennem adfærd, tester og træner dem specifikke øvelser, der danner grundlaget for den videre sansetræning.

Vi arbejder med test og aktivitetsanalyse i forhold til at planlægge og graduere træning og behandling.

Vi giver eksempler på forskellige tests som bruges tværfagligt til vurdering af motorik og sanser. Vi arbejder med den sensoriske profil, som giver et billede af, hvordan mennesket sanseopfatter, sansebearbejder og agerer på omverden ud fra sansestimuli og sensoriske oplevelser.  Profilen kan bruges til børn og voksne som et tværfagligt arbejdsredskab, der giver et overblik over vigtige indsatsområder.

Gennem cases arbejder vi med at spotte mennesker med sansemæssige forstyrrelser og få et indtryk af deres sensoriske profil. Vi arbejder med at planlægge behandling, øvelser, aktiviteter og miljøtilpasninger, der træner den enkeltes sansemotoriske udfordringer og støtter deres sensoriske profil.

Vi ser på synssansen og hvorfor den er vigtig at være opmærksom på f.eks. i forhold til motorik, koncentration, fokus og indlæring.

Forberedelse til dette modul:

Læs kompendiet om primitive reflekser

Vælg en eller flere sanser og skriv ned, hvilke øvelser du allerede kender og bruger.

Forbered dig på at fortælle om, hvordan du konkret har arbejdet med din egen selvomsorg og hvilke indsigter du har fået om emnet. Det skal kort fremlægges for de andre næste modul.

Du skal lave mindst 4 guidninger i mindfulness, som beskrives og sendes til os en uge før næste modul.

Modul 4:

Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

På dette modul lærer du om vagus nerven, som har stor betydning for vores generelle sundhed og trivsel. Den forsyner alle vores organer og sender beskeder fra disse til hjernen. Derfor har bl.a. vagus nerven stor indflydelse på vores vejrtrækning og vores interoception. Den er vores direkte kontakt til det autonome nervesystem og har stor betydning for vores arousalregulering og vores sociale samspil med andre.

Vi gennemgår begreberne high og low arousal og ser på mentaliserende og kropslige strategier til arousalregulering.

Vi gennemgår den Polyvagale teori, som beskriver vagus nervens evolutionære udvikling og hvordan vi som mennesker i dag stadig styres af henholdsvis vagus nervens primitive og den senest udviklede gren. Teorien får i øjeblikket meget opmærksomhed i forhold til autisme, tilknytningsforstyrrelser, stress og traumeterapi. Vi gennemgår symptomer og årsagssammenhænge på en vagusnerve i ubalance og hvilke konsekvenser det kan give på kort og lang sigt.

Du kan arbejde med vagus nerven passivt og aktivt. Du lærer at give massage og manuelle teknikker, der påvirker vagusnerven, det parasympatiske nervesystem og interoceptionen.  Du lærer ligeledes forskellige fysiske øvelser og vejrtrækningsteknikker, som du både kan bruge på dig selv og dine klienter.

Du introduceres til aromaterapi, som er en ældgammel videnskab om planter og duftes betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. Du får indblik i, hvordan aromaterapi påvirker det limbiske system, og derved kan bruges til arousalregulering. Du får kendskab til forskellige anvendelsesmetoder og lærer at udvælge olier til massage alt efter formål og klient.

Forberedelse til dette modul:

Læs kompendie om vagus nerven og aromaterapi.

Du skal fortsætte med behandlings- og træningssessioner og dokumentere dem i journalform. Du skal tilsende 4-5 journaler en uge før modulet. Du skal i mindst 2 af journalerne have fokus på mindfulness- og interocepetive øvelser.

Du får tilsendt en opgave, hvor du skal arbejde med videre med betydningen af dine kerneværdier og personlighedstype i.  Du skal fremlægge denne i plenum.

Modul 4:

Tryghed, berøring og selvregulering

Vi gennemgår begrebet den treenige hjerne og ser på, hvordan tryg og utryg tilknytning kommer til udtryk. Du får indblik i, hvordan traumer og svigt påvirker hjernen og nervesystemet og hvordan det kommer til udtryk i adfærd.

Vi arbejder med pædagogisk massagemetoder,der kan bruges i arbejde med  mentalisering og  tilknytningsforstyrrelser. Vi afprøver kropsafgrænsende massage, boldmassage, cirkelmassage, trykmassage og klappemassage. Alt foregår med tøjet på.

Vi gennemgår kort kroppens anatomi og fysiologi i forhold til massage på basis for at du er bekendt med, hvilke strukturer og systemer du påvirker ved massage.

Vi gennemgår forholdsregler ved at give massage f.eks. dosering, etiske dilemmaer, modtagerens reaktioner og kropssprog.

I massagesituationerne træner du dit eget nærvær og dine arbejdsstillinger, således du undgår at overbelaste dig selv.

Vi ser på, hvordan du kan bruge sansemotoriske aktiviteter, leg og mindfulness i relationsarbejde og som selvregulerende øvelser.

Forberedelse til dette modul:

Læs kompendierne om anatomi og mentalisering og tilknytning.

Du får tilsendt en reflektionsøvelse ift. dit eget arbejde med din selvomsorg på dit arbejde.

Udfyld en sensorisk profil på en klient, som medbringes til næste modul til casearbejde.

Du skal udføre og beskrive 4-5 sansemotoriske sessioner, hvor du inddrager den sensoriske profil samt sansetræning, behandling og primitive reflekser.

Modul 5:

Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Dette 2 dages modul handler om vores ottende sans interoception, en relativ “nyopdaget” og ofte overset sans. I USA er der meget fokus på denne sans bl.a. indenfor autismespektret.

Interoception er vores indre sansesystem som sender informationer fra celler og organer og derved regulerer kroppens homøostase. Samtidig forbindes krop og følelser gennem de kropslige sansninger som f.eks. nervøsitet der mærkes i maven.  Interoception har derfor en central betydning for vores evne til samregulering og selvregulering, altså vores evne til social kontakt med andre samt vores psykiske velbefindende og kontakt til os selv.

Du vil blive undervist i betydningen af interoceptionen, dens samarbejde med hjernen, samt hvordan interoceptive forstyrrelser kommer til udtryk.

En måde at træne interoception på er mindfulness. For os er mindfulness en måde at være på i livet. At være bevidst nærværende og til stede i de ting vi laver i relationer og aktiviteter – både privat og på arbejde. Det er således meget andet end meditation og kropsscaning

Vi underviser i mindfulness set ud fra et neurologisk perspektiv og ser på hvordan mindfulness påvirker hjerne og nervesystem. Du får et indblik i hvad tanker er, fusion/defusion og lærer forskellige øvelser til at tackle tankemylder, f.eks. ved stress og angst.

Du vil træne at guide og selv modtage forskellige typer af mindfulness 1:1 og i grupper.  Du lærer, hvad du skal være opmærksom på ved forskellige aldre, udviklingstrin og problematikker. 

Vi træner interoceptionen gennem mindfulness, vejrtrækningsøvelser samt opmærksomhed på kropslige sansninger gennem yoga og massagefortællinger.

Vi arbejder med, hvordan du kan bruge mindfulness som en del af din egen selvomsorg. Vi inddrager din sensoriske profil som et redskab til selvforståelse og ser bl.a. på hvordan du bedst lader op og hvordan du tager vare på dig selv som behandler. Dette arbejder vi videre med under hele uddannelsen, både i modulerne og i form af opgaver og refleksionsøvelser, du skal lave derhjemme.

Forberedelse til modulet:

Du vil modtage et kompendie med teorien og principperne bag mindfulness og du skal læse op på kompendiet om sanserne. Du har udfyldt en sensorisk profil, som vi skal have 14 dage før modulet.

Du skal til næste gang udfylde et spørgeskema i forhold til din egen sensoriske profil, som sendes til os 14 dage før modulstart.

Du skal i gang med casearbejde hjemme og planlægge og beskrive 4-5 sessioner, som sendes 1 uge før næste modul.

Modul 6:

Balance i nervesystemet

Stress kan påvirke helbredet og fører til mange livsstilsygdomme. I dag er stress noget de fleste oplever på et tidspunkt. Du får indsigt i, hvad stress er og hvordan man kan få ro på et nervesystem, der er konstant overbelastet og i alarmberedskab. Vi gennemgår teori om stress og ser på bl.a. Maslows behovspyramide ud fra hjernens synspunkt. Du lærer desuden om søvnens betydning for menneskers trivsel uanset alder.

Det er bekymrende, at flere og flere børn og unge oplever stress og mistrivsel meget tidligt i livet. Som SanseMotorisk Behandler og Træner vil du helt sikkert møde mennesker med stress og du har på nuværende tidspunkt lært rigtigt mange effektive redskaber til stressreducering. Gennem casearbejde ser vi på: Hvordan tackler man stress hos henholdsvis børn, unge og voksne? Hvorfor virker sygemelding ikke altid på stress? Kan stress “smitte”? Hvordan kan ting og personer i omgivelserne stresse? Vi repeterer de stressreducerende teknikker, du har lært i løbet af uddannelsen.

Vi arbejder med massagemetoder til ro og afspænding: ansigts- og hovedbundsmassage, samt afspændende håndmassage. Vi arbejder videre med øvelser til at få balance i nervesystemet.

Vi inddrager den sensoriske profil og ser på hvordan det at være bevidst om egne og klienters individuelle selvreguleringsstrategier til at både kan reducere og forbygge stress.

Kost:

Det handler ikke om at lægge kostplaner, men om at tænke kosten ind som en del af det komplekse puslespil, det er at skabe de bedste muligheder for krop og hjerne ud fra den enkeltes situation.

Hjernen næres af glukose (fra sund kost), ilt og co2, og bevægelse. Kost er energi og brændstof til krop og hjerne. Ikke alle mennesker spiser sundt, hvad kan konsekvensen være ved uhensigtsmæssig kost? Hvad stiller man op med kræsne børn eller kræsne voksne? Hvorfor er nogle mennesker kræsne? Hvad gør man, hvis man ikke kan ændre på kosten?

Vi ser på sammenhængen mellem hjerne og tarmsystem i forhold til inflammation og stress, hvor vagus nerven spiller en vigtig rolle

Forberedelse til dette modul

Forbered at du kort skal fortælle om, hvordan du arbejder med dit eget nærvær i dine sessioner.  Hvad virker – hvad virker ikke for dig. Hvilke betydninger har de for dem, du behandler?

Du får tilsendt en øvelse, hvor du skal blive bevidst om de hvilke ting der kan presse dig, hvordan du mærker stress i kroppen og hvad du plejer at gøre for at afhjælpe det.

Træne de forskellige massageteknikker på 4-5 klienter og send journalerne en uge før modulet. I mindst to af sessionerne skal du have fokus på øvelser til vagus nerven og vejrtrækning.

Modul 7:

Kend din persontype og dine kerneværdier

Modulet handler om dig, fordi du er dit vigtigste redskab i relationsarbejdet.

Ud fra Enneagrammet får du indsigt i din persontype, dine styrker og dine blinde vinkler og automat mønstre, som er dine udviklingsområder. Vi bruger din sensoriske profil til at se, hvordan du arbejder bedst og hvordan du lader bedst op.

Igennem øvelser finder du frem til dine kerneværdier, dine personlige og faglige kompetencer. Vores erfaring er, at stress og mistrivsel kan minimeres ved at kende sin persontype og leve i alignment med ens kerneværdier samt faglige og personlige kompetencer.

Uanset om du ønsker arbejde som selvstændig eller er ansat giver undervisningen anledning til gode refleksioner ift. dit arbejde.

Vi arbejder med balancen mellem arbejde og fritid, din selvomsorg og grænsesætning i relationen til andre.

Vi ser på hvad der skal til for at drive forretning, skabe kundeflow og sætte de rigtige priser. Du bliver klogere på, hvem din målgruppe og din ideelle klient er og bliver skarp på, hvordan du kan bruge dine kerneværdier og din egen historie i din markedsføring eller daglige arbejde

Du lærer om journalføring og dokumentation, hvordan du gør og hvorfor du skal bruge tid på det.

I løbet af weekenden øver vi desuden forskellige massage teknikker, som vi tidligere har gennemgået.

Forberedelse til dette modul:

Forbered dig på at fortælle om, hvordan du har arbejdet med din selvomsorg i tiden efter sidste modul.

Du får tilsendt en kort beskrivelse af de 9 Enneagramtyper, som du skal læse igennem.

Øve massageteknikkerne hjemme på 4-5 klienter. Du skal øve de præsenterede teknikker minimum en gang. Skriv dine refleksioner ned om, hvorfor du netop vælger den teknik til den enkelte klient, hvad er formålet, hvad er vedkommendes reaktioner og udbytte.

Modul 8:

Pas på dig selv som relationsarbejder

I dette modul vil vi se på samarbejdet med borgeren, de pårørende og kollegaer, som alle er vigtige i relationsarbejde. Samarbejdet kan til tider kan give anledning til frustrationer eller konflikter, da man ikke ser ens på tingene og ikke har samme mål. Vi arbejder med kommunikation og din rolle i forældre/pårørende-samarbejdet, blandt kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere. Vi inddrager det, vi har arbejdet med i løbet af uddannelsen og får bundet nye sløjfer.

Som relationsarbejder kan du ind imellem komme ud for situationer, der kan være drænende, triste eller ligefrem traumatiske. Du får indsigt i og redskaber til hvordan du takler svære situationer som disse. Ud fra casearbejde ser vi på, hvordan du forbereder dig selv på svære samtaler og hvordan du kan undgå at påtage dig ansvar, som ikke er dit.

Du er dit vigtigste arbejdsredskab. Derfor er enormt vigtigt som omsorgsperson at du løbende arbejder med at passe på dig selv for at du forebygger empatiudmatning, stress og udbrændthed. I løbet af uddannelsen er du blevet præsenteret for forskellige selvhjælpsteknikker, som vi ønsker at du får integreret i din hverdag. Vi taler om, hvordan du selv kan lade op og hvem du kan opsøge for støtte og sparring.

Praktisk arbejder vi videre med “massage fortællinger”, som vi kort introducerede på modul 6, en aktivitet hvor massagen bruges til at skabe en fortælling med. Massagen stimulerer fantasi, skærper opmærksomhed, nærvær og øger kropsbevidsthed. Dette kan laves som en aktivitet i grupper alt efter alder og udviklingstrin. Vi øver andre massageteknikker, som i tidligere har lært.

I casearbejde i små grupper skal i planlægge en sansemotorisk trænings – eller behandlingsforløb. I skal begrunde jeres valg på baggrund af sensorisk profil, hvad borgeren ressourcer og udfordringer, pårørendes observationer, aktivitetsanalyse og sansetests. I skal fremvise sanseaktiviteter, lege, øvelser og massageteknikker.

Forberedelse til dette modul:

Du skal forberede en opgave om hvad der er dine styrker og udfordringer i relationsarbejdet.

Du skal fremsende 4-5 journaler, hvor du har fokus på at inddrage træningen af vagus nerven og interoception.

Modul 9:

Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases.

På dette modul vil du få repeteret det du har lært på uddannelsen og relatere det til dit arbejde og dig selv. Weekenden bliver en blanding af teori og praksis.

For at vise at der kan være flere vinkler på samme klients udfordringer, medbringer du en case og bytter med en af de andre deltagere.  Du får tid til at planlægge en intervention med pædagogisk massage, mindfulness og sansemotorisk træning. Du skal se på hvilke aktiviteter/teknikker/øvelser du vælger at anvende i situationen? Hvordan du kan op/-nedgraduere dem ift. borgerens funktionsniveau og hvorfor. Ligeledes skal gøre dig overvejelser om samarbejdet med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, skal de inddrages og hvordan?  Vi vil  hjælpe og sparre sammen med dig. Du fremlægger dit arbejde i plenum og får vi andres feedback herpå.

I løbet af modulet arbejder vi med, hvordan vi skaber de optimale betingelser ud fra de muligheder vi har, med de redskaber vi har. Det er vigtigt at huske at lidt er bedre end intet. Tænk stort- start småt!

Vi arbejder bl.a. med følgende spørgsmål, hvoraf noget er repetition fra tidligere krydret med jeres erfaringer og oplevelser:
• Hvordan kan det du har lært på uddannelsen, integreres i en travl hverdag?
• Samarbejdet med pårørende. Fordele, ulemper, udfordringer?
• Hvad gør vi ved udadreagerende og grænsesøgende adfærd?
• Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde? Hvad er dit ansvar?
• Hvad gør vi, når intet virker?
• Hvem kan vi viderehenvise til for yderligere hjælp?
• Etiske dilemmaer?
• Hvordan passer du på dig selv?
• Hvor kan du få faglig sparring og søge hjælp?

Forberedelse til dette modul

Du skal en uge inden modulet tilsende os en case.  På modulet bytter i cases og arbejder med dem ud fra det du har lært på uddannelsen.

Du får tilsendt en opgave, hvor du skal kigge tilbage på hvad du har lært om dig selv på uddannelsen og hvordan du ønsker at arbejde videre både fagligt og personligt.  Dette fremlægges på modulet.

Du skal sende 4-5 journaler, hvor du udover dine handlinger, skriver dine overvejelser ift. din rolle som behandler, styrker og udfordringer i din relation til dine klienter.

Modul 10:

Refleksion, integration og certificering

På certificeringsmodulet skal vi afslutte årsuddannelsen ved, at hver elev fremviser et oplæg på 30 minutter med praktiske øvelser og evt massageteknikker på en figurant (medstuderende). Derefter stiller undervisere og medstuderende spørgsmål i 15 min. Her skal du kunne begrunde dit valg af øvelser, massageteknikker, samt fortælle dine overvejelser omkring den fremadrettede behandling/træning, samarbejde med pårørende og tværfaglige kollegaer.Vi lægger vægt på, hvordan du udfører behandlingen, instruerer i øvelser og dine overvejelser bag.

Dette er for at vi kan se, at du kan reflektere og integrere det du har lært i løbet af året.

Inden certificering  får du tilsendt en casebeskrivelse af et barn, ung eller voksen. Det er ud fra denne, at du skal planlægge og fremvise din session.  

Fejring og uddannelsesbeviser

Vi afslutter naturligvis modulet med et glas bobler, tapas og overrækkelse af uddannelsesbeviser.

For at opnå certificering skal du have deltaget i alle undervisningsmodulerne, du må kun have været fraværende svarende til et modul. Desuden skal du have lavet dit hjemmearbejde til hver modul og afleveret alle refleksioner af de sessioner du har lavet mellem modulerne.

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  Holdstart august 2021

Modul 1:  28. -29. august 2021: Det unikke menneske

Modul 2:  25.-26. september 2021: Udvikling gennem sanser og leg

Modul 3:  30.- 31. oktober 2021:  Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

Modul 4: 27.-28. november 2021: Tryghed, berøring og selvregulering

Modul 5:  8.-9. januar 2022: Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Modul 6:  5.-6. februar 2022: Balance i nervesystemet

Modul 7:  5.-6. marts 2022: Kend din persontype og dine kerneværdier

Modul 8:  2.-3. april 2022: Pas på dig selv som relationsarbejder

Modul 9:  7.-8. maj 2022: Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases.

Modul 10: 11.-12. juni 2022: Integration, refleksion og certificering

Datoer for uddannelsens 10 moduler:  holdstart  oktober 2021

Modul 1:  7.-8. oktober 2021: Det unikke menneske

Modul 2: 18.-19. november 2021: Udvikling gennem sanser og leg

Modul 3:  2.-3 december 2021:  Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

Modul 4: 10.-11. februar 2022: Tryghed, berøring og selvregulering

Modul 5:  10.-11. marts 2022: Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Modul 6:  7.-8. april 2022:  Balance i nervesystemet

Modul 7: 11.-12. maj 2022: Kend din persontype og dine kerneværdier

Modul 8: 2.-3. juni 2022: Pas på dig selv som relationsarbejder

Modul 9: 18.- 19. august 2022: Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases.

Modul 10: 15.-16. september 2022: Integration, refleksion og certificering

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppe:

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder.  Der er Ingen krav om forudgående uddannelse.

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer, hvad enten det er privat eller fagligt.

Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut,  socialrådgiver,  plejeforældre eller afspændingspædagog.

Uddannelsen ruster dig desuden til at arbejde som selvstændig SanseMotorisk Behandler og Træner på hel eller deltid.

Læs hvad en af de tidligere deltagere har fået ud af at tage uddannelsen

Jeg har arbejdet indenfor den almene del / dagtilbud i 17 år, og efter at jeg blev færdiguddannet som pædagog i starten af 2019, ville jeg gerne arbejde indenfor specialområdet. Jeg blev dog hver gang mødt med at jeg ingen erfaring havde indenfor området. Da jeg så at der startede en sanseterapeutisk behandler uddannelse op, så blev jeg enig med mig selv om, at det var lige det jeg manglede til at gøre mit cv attraktivt for en kommende arbejdsplads indenfor specialområdet.

Jeg har fagligt fået et godt indblik i, hvad jeg skal kigge efter hos de børn jeg arbejder med, hvilke redskaber jeg har mulighed for at inddrage og hvordan jeg kan guides godt på vej, ved f.eks. at kunne læse en sensorisk profil. På det personlige plan har jeg fået den gave, at jeg flere gange under uddannelsen har skulle arbejde med mig selv, kigge indad og finde mine egne ønsker og håb. Dette har gjort at jeg i dag har sammenfattet min klinik lidt mere, så der er kommet mere styr på hvad jeg egentlig gerne vil fremadrettet.

I mit arbejde med børnehavebørn med autismediagnose, der bruger jeg de forskellige massageteknikker i ganske små doser, som børnene kan rumme at modtage. Jeg inddrager de faglige redskaber jeg har fået med mig på uddannelsen, viden om tilknytningsforstyrrelser, ideer til sansestimulering, samt det at jeg nu har mulighed for at snakke med, når fysio- og ergoterapeut har udarbejdet de sensoriske profiler på børnene.

På min klinik for alternativ behandling, der inddrager jeg de forskellige teknikker til de børn og voksne jeg har som klienter, så de kan få en mere helhedsorienteret behandling.

På den private front er jeg efter uddannelsen blevet bedre til at huske på mig selv. Jeg bruger de forskellige vejrtrækningsøvelser, samt foretager bodyscan af egen krop, for at blive i min egen energi.

Mette Hvid -Jacobsen

Uddannelsen og vores værdigrundlag

Opstart:

Næste hold starter oktober 2021 og foregår i hverdagene. Hold med opstart i august er udsolgt.  Se datoerne længere oppe på siden.

Hvis du er interesseret i at komme med på næste hold, er du meget velkommen til at kontakte os på Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552

Der optages max. 10 deltagere og uddannelsen oprettes ved minimum 6 deltagere .

Undervisningsform og læringsmiljø:

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

De 10 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 19 dages undervisning. De 8 moduler er 2 weekenddage, modul 2 er et 3 dages internatkursus med fokus på mindfulness. Modul 10 er eksamen og fejring med overrækkelse af uddannelsesbeviser.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeut og ergoterapeut. Dette gør, at vi kan give dig som deltager en tværfaglig viden og sparring.

Vi tilstræber at skabe de de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Derfor er vi  to undervisere på hvert modul, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre.

Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Hjemmearbejde og tidsforbrug:

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af da vi mødes en weekend cirka en gang hver måned (ingen undervisning idecember).

Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Desuden skal du afsætte en del tid til praktiske øvelser i forhold til at træne pædagogisk massage, kropsfokuseret mindfulness og sansemotorisk træning i hverdagen og lave case- beskrivelser. Du skal i løbet af året kunne dokumentere, at du har haft minimum 2 forløb med sansemotorisk træningsforløb og givet minimum 30 pædagogiske massagebehandlinger med varighed fra cirka 10 min op til en time alt efter modtagerens behov. Caseopgaverne beskriver dine observationer, dine valg af motorik og sanseaktiviteter og begrundelser herfor. De afleveres løbende under uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen og de praktiske oplysninger her

Dine undervisere på uddannelsen:

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.