Sansemotorisk Behandler og Træner

For mennesker der arbejder med mennesker

Vi starter ikke nye hold på uddannelsen 

Vi optager ikke nye elever på uddannelsen,  da vi ikke på nuværende tidspunkt kan sige om/hvornår uddannelsen starter.
Da Mette er blevet langtidssygemeldt og vi ved ikke hvornår Mette er tilbage igen som underviser og har vi taget den svære beslutning at sætte det nye hold af SanseMotoriske Behandler og træner på ubestemt standby pause, da Cammilla ønsker ikke at undervise alene på denne uddannelse.
Cammilla fortsætter med at undervise på vores øvrige kurser på SanseMotorikAkademiet.

En helhedsorienteret og tværfaglig uddannelse til dig som:

 • ønsker faglig og personlig udvikling i dit arbejde
 • søger en ny og helhedsorienteret tilgang til at hjælpe mennesker med sansemotoriske udfordringer, tilknytningstraumer, adfærdsvanskeligheder, stresstilstande eller indlæringsvanskeligheder.
 • arbejder indenfor psykosocial trivsel f.eks. i specialområdet med diagnoser som autisme, ADHD, ADD og OCD.    Fælles for mennesker med disse udfordringer er, at de ikke trives i dagligdagen og befinder sig i en ubalanceret arousaltilstand uanset alder, udviklingstrin eller diagnose.
 • ønsker at se bag adfærden, få nye indsigter og redskaber til selvregulering og udvikling. I løbet af uddannelsen får du viden og redskaber, der kan skabe positive forandringer for det enkelte menneske.
 • drømmer om at arbejde helt eller deltid som selvstændig behandler, træner eller vejleder.

Faglig udvikling

Det er vigtigt at understrege, at du ikke lærer et koncept eller en model, der passer til alle med samme diagnose. Tværtimod lærer vi dig at se på det enkelte individ og tilpasse behandling og træning ud fra personens ressourcer og udfordringer.

Vi tror på, at alle mennesker er unikke med hver vores individuelle personlighed ud fra bl.a. vores nervesystem, DNA samt vores opvækst og miljø.

Vi træner dig at se bag om adfærden og skabe et fundament for udvikling gennem bevidst nærvær,  samtale og sam-og selvregulerende øvelser.

Du lærer at udvælge relevante metoder og redskaber f.eks. funktionel neurologi, pædagogisk massage, sansemotorisk træning, primitive reflekser, samt mindfulness. Vi i har positive erfaringer med metoderne til at skabe positive relationer og udvikling, hvilket understøttes af forskning på området.

I casearbejde arbejder vi i løbet af uddannelsen med, hvordan vi kan træne og behandle forskellige sansemotoriske og psykiske udfordringer hos børn og voksne. Det kan være personer, der er født for tidligt, med stress, omsorgssvigt, misbrugsproblematikker, ADHD eller autisme.

Jo tidligere indsats i livet, jo bedre er mulighederne for udvikling, men det er aldrig for sent at gøre en forskel.

Personlig udvikling

At kunne skabe positive, autentiske og trygge relationer stiller store krav til dig som omsorgsperson. Derfor er en stor og vigtig del af uddannelsen din personlige udvikling. Du er dit eget vigtigste arbejdsredskab, og du er nødt til at være bevidst om din egen rolle, din tilstand, dine ubevidste handlemønstre, samt hvordan du passer på dig selv i relationsarbejdet for at undgå stress og udbrændthed.

Du vil i løbet af uddannelsen lære dig selv at kende på en ny måde blandt andet ved at forstå din egen sensoriske profil og persontype, hvor du vil få øje på dine “automatpilot mønstre” og blinde vinkler. Samtidig lærer du at forstå andre menneskers adfærd og de bagvedliggende årsager, hvilket kan være gavnligt for et positivt og udviklende arbejdsmiljø.

Vi ønsker, at du som SanseMotorisk Behandler og Træner arbejder fra dit hjerte med autencitet, empati og indsigt, ud fra en borgercentreret tilgang.

Vil du følges med os i et år i et trygt og udviklende miljø?

Vi optager max 10 personer på uddannelsen.

Undervisning foregår i Skovløberhuset, et lille hyggeligt, gammelt hus, som danner en tryg ramme for nærvær, udvikling og samhørighed.

Vi ønsker at skabe et rum for udvikling og vækst, hvor alle deltager aktivt i undervisningen.

Vi ønsker at bidrage til brobygning og forståelse mellem faggrupper, da vi mener, det giver de optimale arbejdsbetingelser og er til glæde for borgerne. Derfor er uddannelsen åben for alle, der arbejder med mennesker.

Her på videoen fortæller Tine, hvad hun har fået ud af at tage uddannelsen hos os 2020/2021: 

I løbet af et år undervises du i:

 • Hjernen, nervesystemet og sanserne
 • Vagusnerven og den polyvagale teori
 • Sensorisk profil og aktivitetsanalyse
 • Pædagogisk massage
 • Sansemotorisk træning, primitive reflekser og funktionel neurologi
 • Mentalisering, tilknytning, traumer og stress
 • Kostens og søvnens betydning for krop og hjerne
 • Mindfulness ud fra et neurologisk perspektiv herunder interoception

I løbet af uddannelsen til SanseMotorisk Behandler og Træner lærer du at:

– Arbejde ud fra en forståelse for det hele menneske, hvordan krop, hjerne, sanser, følelser, og tankemønstre påvirker hinanden og se dette fra et tværfagligt perspektiv

– Se bagom det enkelte menneskes adfærd og få en forståelse for, hvordan traumer og svigt påvirker krop og hjerne

– Identificere sansemotoriske udfordringer hos børn og voksne ud fra deres adfærd og sansemotoriske observationer

– Udarbejde og graduere et relevant sansemotorisk behandlings- og træningsforløb ud fra personens ressourcer og behov

– Benytte en værktøjskasse med aktive øvelser og mere passive behandlingsmetoder, der kan bidrage til bedre trivsel og livskvalitet hos børn og voksne

– Give pædagogisk massage individuelt og i grupper

– Guide kropsfokuseret mindfulness seancer i grupper eller en-til-en

– Arbejde ud fra dit hjerte med autencitet, empati og indsigt og skabe trygge rammer for udvikling

Gennem uddannelsen
bliver du undervist i:

– Teoretisk og praktisk forståelse af sammenhængen mellem krop, sanser, hjerne og nervesystem.

– En helhedsorienteret tilgang til mennesket, hvor du ser bagom den enkeltes udfordringer og adfærd og ser nye udviklingsmuligheder.

– Forståelse for at systemerne arbejder sammen og vigtigheden af vores basale behov som f.eks. søvn, kost og berøring.

– Forståelse for, hvordan stress og traumer påvirker hjerne, nervesystem og krop.

– Rationalet bag pædagogisk massage og praktisk erfaring med forskellige teknikker, der giver mulighed for udvikling gennem nærvær uden ord

– Teoretisk og praktisk forståelse for anvendelse af sansemotorisk og funktionel neurologisk træning.

– Planlægning og graduering af sansemotorisk behandling og træning

– Instruktion af mindfulness individuelt og i grupper.

– Du lærer dig selv bedre at kende gennem din sensoriske profil, personlighedstype og kerneværdier, for at du kan undgå stress og udbrændthed.

– Du får indsigt i hvordan du arbejder autentisk og ud fra dit hjerte og dine værdier samtidig med du passer på dig selv i menneskelige relationer.

Datoer for uddannelsens 10 moduler i weekender :  holdstart september 2022

Modul 1: 24.-25. september 2022: Det unikke menneske

Modul 2: 29.-30.oktober 2022: Udvikling gennem sanser og leg

Modul 3: 26.-27. november 2022:  Vagusnerven- og det sociale nervesystem.

Modul 4: 7.-8.  januar 2023:  Tryghed, berøring og selvregulering

Modul 5: 4.-5. februar 2023: Sanser og sanseintegration

Modul 6: 4.-5. marts 2023:  Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Modul 7: 15-16. april 2023: Balance i nervesystemet

Modul 8: 13.-14. maj 2023: Kend din persontype og automatmønstre

Modul 9: 10.-11. juni 2023: Kend dine kerneværdier og pas på dig selv som relationsarbejder

Modul 10: 19.-20. august 2023: Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne cases, certificering og fejring

Beskrivelse af de 10 moduler

Der tages forbehold for ændringer i planen i tilfælde af sygdom eller ufordsete hændelser, men alle emner vil blive gennemgået i løbet af uddannelsen.

Modul 1

Det unikke menneske

Du præsenteres for vores neuroholistiske tilgang til arbejdet med mennesker og vores tilgang til sanseintegration og neuroplasticitet.

Du vil på modulet få en forståelse for, hvordan hjernens samspil med sanserne og kroppen konstant påvirker os bevidst og ubevidst, motorisk, mentalt og socialt.

Vores hjerner er som vores fingeraftryk – de er helt unikke, helt fra fødslen, og bliver bl.a. præget af sansestimuli fra vores omgivelser. Hvis stimuli ikke har været passende, kan det give motoriske, mentale og sociale udfordringer.

Hjernen er plastisk, hvilket giver håb, mulighed for træning og udvikling af hjernen hele livet! Sansemotorisk træning og behandling kan bidrage til at skabe balance og udvikling for den enkelte.

Det er vigtigt at forstå at dosis og type af stimuli, der er med til for at skabe forandring, er individuelt. Derfor er der ikke et sansemotorisk træningsprogram, der passer til alle. Du lærer i løbet af uddannelsen at se det unikke i hvert enkelt menneske og finde deres udviklingspotentiale.

På dette modul får du indsigt i  hjernestamme og lillehjerne og deres funktioner i sansemotorisk udvikling.Vi arbejder med den taktile og  den proprioceptive sans gennem massage og leg. Vi introducerer sjove og udfordrende hjerneøvelser, der stimulerer sanserne og de forskellige områder i hjernen.Du lærer trykmassage, som både påvirker den taktile og den proprioceptive sans.

Ud fra de øvelser du har lært på modulet og jeres praktiske erfaringer, ser vi i casearbejde på, hvordan vi spotter mennesker med sansemæssige forstyrrelser og hvordan de kan trænes og behandles.

Modul 2

Udvikling gennem sanser og leg

På dette modul arbejder vi med “Leg, indlæring og udvikling”. Leg er blandt andet udvikling af krop, hjerne, sanser og sociale kompetencer, både for børn og voksne.

Vi giver eksempler på, hvordan sansetræning sker gennem leg som for mange er tilstrækkeligt. Andre har brug for specifik træning for krop og sanser herunder primitive reflekser. Primitive reflekser opstår i fostertilværelsen og skal “forsvinde” af sig selv efter fødslen. Gør de ikke det, kan det f.eks. komme til udtryk som hyperaktivitet, motorisk uro og indlæringsvanskeligheder.

Vi gennemgår de vigtigste primitive reflekser, hvordan man spotter dem gennem adfærd, tester og træner dem generelt og gennem specifikke øvelser, der danner grundlaget for den videre sansetræning.

Vi giver eksempler på forskellige tests/undersøgelser, som bruges tværfagligt til vurdering af motorik og sanser.

Vi arbejder med observation og aktivitetsanalyse, som redskaber til at planlægge og graduere træning og behandling.

 Vi arbejder med den sensoriske profil, som giver et billede af, hvordan mennesket sanseopfatter, sansebearbejder og agerer på omverden ud fra sansestimuli og sensoriske oplevelser.  Profilen kan bruges til børn og voksne som et tværfagligt arbejdsredskab, der giver et overblik over vigtige indsatsområder.

Gennem cases arbejder vi med at spotte mennesker med sansemæssige forstyrrelser og få et indtryk af deres sensoriske profil. Vi arbejder med at planlægge behandling, øvelser, aktiviteter og miljøtilpasninger, der træner den enkeltes sansemotoriske udfordringer og støtter deres sensoriske profil.

Modul 3:

Vagus nerven- og det sociale nervesystem.

På dette modul lærer du om vagus nerven, som har stor betydning for vores generelle sundhed og trivsel. Den forsyner alle vores organer og sender beskeder fra disse til hjernen. Derfor har vagus nerven stor indflydelse på  bl.a. vores vejrtrækning og vores interoception. Den er vores direkte kontakt til det autonome nervesystem og har stor betydning for vores arousalregulering og vores sociale samspil med andre.

Vi gennemgår begreberne high og low arousal og ser på mentaliserende og kropslige strategier til arousalregulering.

Vi gennemgår sam – og selvregulering udfra den Polyvagale teori, som beskriver vagus nervens evolutionære udvikling og hvordan vi som mennesker i dag stadig styres af henholdsvis vagus nervens primitive og den senest udviklede gren. Teorien får i øjeblikket meget opmærksomhed i forhold til autisme, tilknytningsforstyrrelser, stress og traumeterapi. Vi gennemgår symptomer og årsagssammenhænge på en vagusnerve i ubalance og hvilke konsekvenser det kan give på kort og lang sigt.

Du kan arbejde med vagus nerven passivt og aktivt. Du lærer at give massage og manuelle teknikker, der påvirker vagusnerven, det parasympatiske nervesystem og interoceptionen.  Du lærer ligeledes forskellige fysiske øvelser og vejrtrækningsteknikker, som du både kan bruge på dig selv og dine klienter.

Modul 4:

Tryghed, berøring og selvregulering

Vi gennemgår begrebet den treenige hjerne og ser på, hvordan tryg og utryg tilknytning kommer til udtryk. Du får indblik i, hvordan traumer og svigt påvirker hjernen og nervesystemet og hvordan det kommer til udtryk i adfærd. Vi gennemgår begreberne high og low arousal og hvordan du kan påvirke arousal gennem kropssprog, ord og berøring.

Vi arbejder med pædagogisk massagemetoder,der kan bruges i arbejde med  mentalisering og  tilknytningsforstyrrelser. Vi afprøver trykmassage, boldmassage  og klappemassage. Alt foregår med tøjet på.

Vi gennemgår kort kroppens anatomi og fysiologi i forhold til massage på basalt niveau for, at du er bekendt med, hvilke strukturer og systemer du påvirker ved massage.

Vi gennemgår forholdsregler ved at give massage f.eks. dosering, modtagerens reaktioner og kropssprog.

I massagesituationerne træner du dit eget nærvær og dine arbejdsstillinger, således du undgår at overbelaste dig selv.

Vi ser på, hvordan du kan bruge sansemotoriske aktiviteter, leg og bevidst nærvær i  relationsarbejde og som selvregulerende øvelser.

Modul 5:

Sanser og sanseintegration

På dette modul arbejder vi videre med sanser og sanseintegration og ser på, hvordan sanseudfordringer kan komme til udtryk hos børn eller voksne. 

Børn, der er født for tidligt, har ofte sanseintegrationsudfordringer og vi gennemgår hvordan man kan hjælpe disse børn med henholdsvis sansestimulering og sanseskærmning.

I løbet af modulet repeterer vi sanser, sanseintegration og sanseudvikling fra de tidligere moduler og kobler ny teori og praksis på.

Vi ser på, hvordan sanserne sender beskeder til forskellige hjerneområder og afprøver øvelser og træning til de forskellige sanser og hjerneområder.

Vi gennemgår den vestibulære sans og synssansen og ser på, hvorfor de er vigtige at være opmærksom på i forhold til blandt andet motorik, koncentration, fokus og indlæring.  

Sanserne skal stimuleres hele livet, men ofte er der nogle af vores sanser der understimuleres mens andre overstimuleres. Vi ser på, hvordan man kan sammensætte et sansetræningsforløb til et barn eller en voksen med behandling, øvelser, aktiviteter og miljøtilpasninger. Et program eller forløb skal træne den enkeltes sansemotoriske udfordringer,og samtidigt er det vigtigt at overveje hvordan man bedst tilgodeser personens ressourcer, motivation og sensoriske profil.

Modul 6:
Samregulering og selvregulering gennem bevægelse, mindfulness og interoceptiv sansning

Dette modul om vores ottende sans interoception, en relativ “nyopdaget” og ofte overset sans. I USA er der meget fokus på denne sans bl.a. indenfor autismespektret.

Interoception er vores indre sansesystem, som sender informationer fra celler og organer og derved regulerer kroppens homøostase. Samtidig forbindes krop og følelser gennem de kropslige sansninger som f.eks. nervøsitet der mærkes i maven.  Interoception har derfor en central betydning for vores evne til samregulering og selvregulering, altså vores evne til social kontakt med andre, samt vores psykiske velbefindende og kontakt til os selv.

Du vil blive undervist i betydningen af interoceptionen, dens samarbejde med hjernen, samt hvordan interoceptive forstyrrelser kommer til udtryk.

En måde at træne interoception på er mindfulness. For os er mindfulness en måde at være på i livet. At være nærværende og til stede i de ting, vi laver i relationer og aktiviteter – både privat og på arbejde.

Vi underviser i kropsfokuseret mindfulness, set ud fra et neurologisk perspektiv og ser på hvordan  mindfulness påvirker hjerne og nervesystem.

Du vil træne at guide og selv modtage forskellige typer af kropsfoluseret mindfulness 1:1 og i grupper.  Du lærer, hvad du skal være opmærksom på ved forskellige aldre, udviklingstrin og problematikker. 

Vi træner interoceptionen gennem kropsfokuseret mindfulness,vagusyoga, vejrtrækningsøvelser samt opmærksomhed på kropslige sansninger gennem yoga og langsomme bevægelser.

Vi arbejder med, hvordan du kan bruge øvelserne som en del af din egen selvomsorg. Vi inddrager din sensoriske profil som et redskab til selvforståelse og ser bl.a. på hvordan du bedst lader op og hvordan du tager vare på dig selv som behandler. Dette arbejder vi videre med under hele uddannelsen, både i modulerne og i form af opgaver og refleksionsøvelser, du skal lave derhjemme.

Modul 7:

Balance i nervesystemet

Stress kan påvirke helbredet og fører til mange livsstilssygdomme. I dag er stress noget de fleste oplever på et tidspunkt. Du får indsigt i, hvad stress er og hvordan man kan få ro på et nervesystem, der er konstant overbelastet og i alarmberedskab. Vi gennemgår teori om stress og ser på bl.a. Maslows behovspyramide ud fra hjernens synspunkt. Du lærer desuden om søvnens betydning for menneskers trivsel uanset alder. Vi ser kort på  hvad tanker er, hvordan de påvirker f.eks. stress og angst og hvordan man gennem forskellige øvelser til at tackle tankemylder.

Det er bekymrende, at flere og flere børn og unge oplever stress og mistrivsel meget tidligt i livet. Som SanseMotorisk Behandler og Træner vil du helt sikkert møde mennesker med stress og du har på nuværende tidspunkt lært rigtigt mange effektive redskaber til stressreducering. Gennem casearbejde ser vi på: Hvordan tackler man stress hos henholdsvis børn, unge og voksne? Hvorfor virker sygemelding ikke altid på stress? Kan stress “smitte”? Hvordan kan ting og personer i omgivelserne stresse? Vi inddrager den polyvagale teori og teori om traumer og repeterer de stressreducerende teknikker, du har lært i løbet af uddannelsen.

Vi inddrager den sensoriske profil og ser på hvordan det at være bevidst om egne og klienters individuelle selvreguleringsstrategier til at både kan reducere og forbygge stress.

Vi arbejder med massagemetoder til ro og afspænding: ansigts- og hovedbundsmassage, samt afspændende håndmassage. Vi arbejder videre med øvelser til at få balance i nervesystemet.

Du introduceres til aromaterapi, som er en ældgammel videnskab om planter og duftes betydning for vores fysiske og mentale velbefindende. Du får indblik i, hvordan aromaterapi påvirker det limbiske system, og derved kan bruges til arousalregulering. Du får kendskab til forskellige anvendelsesmetoder og lærer at udvælge olier til massage alt efter formål og klient.

Du lærer at give oliemassage.

Kost:

Det handler ikke om at lægge kostplaner, men om at tænke kosten ind som en del af det komplekse puslespil, det er at skabe de bedste muligheder for krop og hjerne ud fra den enkeltes situation. Hjernen næres af glukose (fra sund kost), ilt og co2, og bevægelse. Kost er energi og brændstof til krop og hjerne. Ikke alle mennesker spiser sundt, hvad kan konsekvensen være ved uhensigtsmæssig kost? Hvad stiller man op med kræsne børn eller kræsne voksne? Hvorfor er nogle mennesker kræsne? Hvad gør man, hvis man ikke kan ændre på kosten?

Vi ser på sammenhængen mellem hjerne og tarmsystem i forhold til inflammation og stress, hvor vagus nerven spiller en vigtig rolle

Modul 8:
Kend din persontype og dine automatmønstre

Modulet handler om dig, fordi du er dit vigtigste redskab i relationsarbejdet.

Ud fra Enneagrammet får du indsigt i din persontype, dine styrker og dine blinde vinkler og automat mønstre, som er dine udviklingsområder. Vi bruger din sensoriske profil til at se, hvordan du arbejder bedst og hvordan du lader bedst op.

Uanset om du ønsker arbejde som selvstændig eller er ansat giver undervisningen anledning til gode refleksioner ift. dit arbejde.

Vi arbejder med balancen mellem arbejde og fritid, din selvomsorg og grænsesætning i relationen til andre.

Vi ser på hvad der skal til for at drive forretning, skabe kundeflow og sætte de rigtige priser. Du bliver klogere på, hvem din målgruppe og din ideelle klient er og bliver skarp på, hvordan du kan bruge dine kerneværdier og din egen historie i din markedsføring eller daglige arbejde

Vi gennemgår journalføring og dokumentation, samt hvorfor du skal bruge tid på det.

Du lærer at lave en afstressende ansigtsmassage.

Modul 9:
Kend dine kerneværdier og pas på dig selv som relationsarbejder

I dette modul vil vi se på samarbejdet med borgeren, de pårørende og kollegaer, som alle er vigtige i relationsarbejde. Samarbejdet kan til tider kan give anledning til frustrationer eller konflikter, da man ikke ser ens på tingene og ikke altid har samme mål. Vi arbejder med kommunikation og din rolle i forældre/pårørende-samarbejdet, blandt kollegaerne og tværfaglige samarbejdspartnere. Vi inddrager det, vi har arbejdet med i løbet af uddannelsen bl.a. mentalisering, den polyvalge teori, Ennagrammet og får bundet nye sløjfer.

Som relationsarbejder kan du ind imellem komme ud for situationer, der kan være drænende, triste eller ligefrem traumatiske. Du får indsigt i og redskaber til hvordan du takler svære situationer som disse. Ud fra casearbejde ser vi på, hvordan du forbereder dig selv på svære samtaler og hvordan du kan undgå at påtage dig ansvar, som ikke er dit.

På dette modul finder du også gennem øvelser du frem til dine kerneværdier, samt dine personlige og faglige kompetencer.Vores erfaring er, at stress og mistrivsel kan minimeres ved at kende sin persontype og leve i alignment med ens kerneværdier og unikke kompetencer.

Du er dit vigtigste arbejdsredskab. Derfor er det enormt vigtigt som omsorgsperson, at du løbende arbejder med at passe på dig selv, for at du forebygger empatiudmatning, stress og udbrændthed. I løbet af uddannelsen er du blevet præsenteret for forskellige selvhjælpsteknikker, som vi ønsker at du får integreret i din hverdag. Vi taler om, hvordan du selv kan lade op og hvem du kan opsøge for støtte og sparring.

Praktisk arbejder vi med “massage fortællinger”, en aktivitet hvor massagen bruges til at skabe en fortælling med. Massagen stimulerer fantasi, skærper opmærksomhed, nærvær og øger kropsbevidsthed. Dette kan laves som en aktivitet i grupper alt efter alder og udviklingstrin. Vi øver desuden andre massageteknikker, som i tidligere har lært.

I casearbejde i små grupper skal i planlægge et sansemotorisk trænings – eller behandlingsforløb. I skal begrunde jeres valg på baggrund af sensorisk profil, hvad borgeren ressourcer og udfordringer, pårørendes observationer, aktivitetsanalyse og sansetests. I skal fremvise sanseaktiviteter, lege, øvelser og massageteknikker.

Modul 10:

Planlægning af sansemotorisk behandlingsforløb ud fra egne casesPå dette modul vil du få repeteret det du har lært på uddannelsen og relatere det til dit arbejde og dig selv. Weekenden bliver en blanding af teori og praksis.

For at vise at der kan være flere vinkler på samme klients udfordringer, medbringer du en case og bytter med en af de andre deltagere.  Du får tid til at planlægge en intervention med pædagogisk massage, mindfulness og sansemotorisk træning. Du skal se på hvilke aktiviteter/teknikker/øvelser vælger du at anvende i situationen? Hvordan du kan op/- nedgraduere dem ift. borgerens funktionsniveau og hvorfor. Ligeledes skal gøre dig overvejelser om samarbejdet med pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere, skal de inddrages og hvordan?  Vi vil være tilstede for at hjælpe og sparre. Du fremlægger dit arbejde i plenum og får gruppens feedback herpå.

I løbet af modulet arbejder vi med, hvordan vi skaber de optimale betingelser ud fra de muligheder vi har, med de redskaber vi har. Det er vigtigt at huske at lidt er bedre end intet. Tænk stort- start småt! 

Vi arbejder bl.a. med følgende spørgsmål, hvoraf noget er repetition fra tidligere krydret med jeres erfaringer og oplevelser:
• Hvordan kan det du har lært på uddannelsen, integreres i en travl hverdag?
• Samarbejdet med pårørende. Fordele, ulemper, udfordringer?
• Hvad gør vi ved udadreagerende og grænsesøgende adfærd?
• Hvordan skaber vi et optimalt tværfagligt samarbejde? Hvad er dit ansvar?
• Hvad gør vi, når intet virker?
• Hvem kan vi viderehenvise til for yderligere hjælp?
• Etiske dilemmaer?
• Hvordan passer du på dig selv?
• Hvor kan du få faglig sparring og søge hjælp?

Fejring og uddannelsesbeviser

Vi afslutter naturligvis modulet med et glas bobler, tapas og overrækkelse af uddannelsesbeviser.

For at opnå certificering skal du have deltaget i alle undervisningsmodulerne, du må kun have været fraværende svarende til et modul. Desuden skal du have lavet dit hjemmearbejde til hver modul og afleveret alle refleksioner af de sessioner du har lavet mellem modulerne.

Hvem er uddannelsen for?

Målgruppe:

Uddannelsen er åben for alle, der ønsker nye kompetencer i forhold til at arbejde med andre mennesker og bringe sig selv i spil på nye måder.  Der er Ingen krav om forudgående uddannelse.

Du vil med denne uddannelse få en solid faglig og personlig ballast, der øger dine kompetencer i relationsarbejde med børn, unge og voksne, der har større eller mindre motoriske eller psykosociale udfordringer, hvad enten det er privat eller fagligt.

Som fagperson vil du få ny viden som du på en unik måde vil kunne inddrage i dit arbejde som f.eks. pædagog, pædagogmedhjælper, lærer, plejepersonale, fysioterapeut, ergoterapeut,  socialrådgiver,  plejeforældre eller afspændingspædagog.

Uddannelsen ruster dig desuden til at arbejde som selvstændig SanseMotorisk Behandler og Træner på hel eller deltid.

Læs hvad en af de tidligere deltagere har fået ud af at tage uddannelsen

Jeg har arbejdet indenfor den almene del / dagtilbud i 17 år, og efter at jeg blev færdiguddannet som pædagog i starten af 2019, ville jeg gerne arbejde indenfor specialområdet. Jeg blev dog hver gang mødt med at jeg ingen erfaring havde indenfor området. Da jeg så at der startede en sanseterapeutisk behandler uddannelse op, så blev jeg enig med mig selv om, at det var lige det jeg manglede til at gøre mit cv attraktivt for en kommende arbejdsplads indenfor specialområdet.

Jeg har fagligt fået et godt indblik i, hvad jeg skal kigge efter hos de børn jeg arbejder med, hvilke redskaber jeg har mulighed for at inddrage og hvordan jeg kan guides godt på vej, ved f.eks. at kunne læse en sensorisk profil. På det personlige plan har jeg fået den gave, at jeg flere gange under uddannelsen har skulle arbejde med mig selv, kigge indad og finde mine egne ønsker og håb. Dette har gjort at jeg i dag har sammenfattet min klinik lidt mere, så der er kommet mere styr på hvad jeg egentlig gerne vil fremadrettet.

I mit arbejde med børnehavebørn med autismediagnose, der bruger jeg de forskellige massageteknikker i ganske små doser, som børnene kan rumme at modtage. Jeg inddrager de faglige redskaber jeg har fået med mig på uddannelsen, viden om tilknytningsforstyrrelser, ideer til sansestimulering, samt det at jeg nu har mulighed for at snakke med, når fysio- og ergoterapeut har udarbejdet de sensoriske profiler på børnene.

På min klinik for alternativ behandling, der inddrager jeg de forskellige teknikker til de børn og voksne jeg har som klienter, så de kan få en mere helhedsorienteret behandling.

På den private front er jeg efter uddannelsen blevet bedre til at huske på mig selv. Jeg bruger de forskellige vejrtrækningsøvelser, samt foretager bodyscan af egen krop, for at blive i min egen energi.

Mette Hvid -Jacobsen

Uddannelsen og vores værdigrundlag

Opstart:

Vi optager ikke nye elever på uddannelsen da vi ikke på nuværende tidspunkt kan sige om/hvornår uddannelsen starter.
Da Mette er blevet langtidssygemeldt og vi ved ikke hvornår Mette er tilbage igen som underviser og har vi taget den svære beslutning at sætte det nye hold af SanseMotoriske Behandler og træner på ubestemt standby pause, da Cammilla ønsker ikke at undervise alene på denne uddannelse. Cammilla fortsætter med at undervise på vores øvrige kurser på SanseMotorikAkademiet

Hvis du er interesseret i at komme med på næste hold, er du meget velkommen til at kontakte os på Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552

Der optages max. 10 deltagere og uddannelsen oprettes ved minimum 6 deltagere .

Undervisningsform og læringsmiljø:

Al undervisning er med fysisk fremmøde, dvs. ingen livestreaming eller online webinarer. Det eneste digitale medie er en lukket facebookgruppe, som vil blive brugt til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning under uddannelsen.

De 10 moduler er en blanding af teori og praksis, i alt 19 dages undervisning. De 8 moduler er 2 weekenddage, modul 6 er et 3 dages internatkursus med fokus på mindfulness. Modul 10 er eksamen og fejring med overrækkelse af uddannelsesbeviser.

Du undervises af et engageret og erfarent tværfagligt team bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette gør, at vi kan give dig som deltager en tværfaglig viden og sparring.

Vi tilstræber at skabe de de optimale rammer for indlæring  med ro, nærvær og tid til refleksion. Derfor er vi  to undervisere på hvert modul, hvilket sikrer at vi kan nå rundt til alle i f.eks massageundervisningen.

Vi lægger vægt på, at uddannelsen er både fagligt og personligt udviklende. Du kommer til at arbejde med dig selv og dine ubevidste mønstre.

Hver undervisningsgang startes med en centrerende og groundende mindfulnessøvelse. Inden spørgetime runder vi af med en kort centrering/meditation, hvor du vil blive guidet til at sætte en intention eller et mål til næste mødegang.

Gennem hele uddannelsen træner du således at  blive bevidst om din egen tilstand,  at mærke dig selv og skabe nærvær og indre ro. Dette mener vi, er et meget vigtigt og ofte overset område som relationsarbejder.

Hvor afholdes uddannelsen?

Tidspunkter for undervisning:  Lørdage fra 10-16.30 & søndage fra 9.00 til 15.30

Undervisning foregår i et hyggeligt hus på landet i Stenstrup på Sydfyn i  Skovløberhuset, Krarupvej 6, 5771 Stenstrup, Fyn.

Stedet ligger ude på landet. Det vil være muligt at bestille flextrafik  fra Stenstrup station. Det skal du gøre samtidig med du bestille din billet.

Overnatning kan se på nærliggende Bed & breakfast eller Hotel i Svendborg eller Fåborg.

Hjemmearbejde og tidsforbrug:

Du kan passe dit almindelige arbejde ved siden af da vi mødes en weekend cirka en gang hver måned (ingen undervisning idecember).

Der skal påregnes hjemmearbejde i form af læsestof og se instruktionsfilm af de teknikker, du lærer på kurset. Du vil få adgang til materialet online.

Desuden skal du afsætte en del tid til praktiske øvelser i forhold til at træne pædagogisk massage, kropsfokuseret mindfulness og sansemotorisk træning i hverdagen og lave case- beskrivelser. Du skal i løbet af året kunne dokumentere, at du har haft minimum 2 forløb med sansemotorisk træningsforløb og givet minimum 30 pædagogiske massagebehandlinger med varighed fra cirka 10 min op til en time alt efter modtagerens behov. Caseopgaverne beskriver dine observationer, dine valg af motorik og sanseaktiviteter og begrundelser herfor. De afleveres løbende under uddannelsen.

Pris for uddannelsen

Uddannelsen koster

Private : 37500 kr

For kommuner,  institutioner og virksomheder med CVR er de 37500 kr. excl. moms. Der kan betales med EAN Nummer.

Er du tidligere kursist hos os, får du en rabat på 2000 kr.  Skriv venligst til Cammilla for mere  info på cammilla@minhjerne.dk.

Prisen dækker :

 • I alt 19 undervisningsdage med innovative og engagerede undervisere.
 • Mulighed for billig overnatning i huset i værelser, efter princippet først til mølle. Kontakt os for at høre nærmere.
 • Gebyr til eksamen (ekstern censor). Hvis du ikke består eksamen, tilbydes du at købe en times vejledning og re-eksamination til en samlet pris på 1500kr.
 • Du får løbende kompendier med al  undervisningsmaterialet, samt videoer af de viste teknikker. Du har ikke udgifter til bøger.
 • En lukket Facebookgruppe til faglig sparring, erfaringsudveksling og rådgivning.
 • To timers faglig eller personlig 1:1 sparring med enten Mette eller Cammilla i løbet af uddannelsen f.eks i forhold til specifikke udfordringer du oplever.
 • Forfriskninger på kurset i form af kaffe, te,  frokost, snacks, frugt,kage o.a.

Tilkøb:

Frokost er inkluderet i prisen.

Modul 2 er det eneste modul, hvor al mad er inkluderet 3 dage fra fredag formiddag til søndag eftermiddag.

Du har mulighed for at tilkøbe ekstra faglig supervision i løbet af uddannelsen. Kontakt os for at høre nærmere.

Tilmelding 

Tilmelding  og depositum:

 Vi starter nye hold op september 2022 og igen i september 2023. Se datoer længere oppe på siden. OBS: Kursusstart 2022 er rykket fra august til september 2022. 

For at blive tilmeldt uddannelsen skal du først have en personlig info/optagelsessamtale med  Cammilla og Mette  pr telefon /skype, eller ved personligt fremmøde. Vi vil nemlig gerne sikre os, at du får svar på dine spørgsmål for at sikre at uddannelsen er det rigtige valg for dig. Der sættes 30-40 min af.

Booking af samtale : Kontakt Cammilla på  Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

Tilmelding og betaling af depositum: For at sikre din plads på uddannelsen, skal du betale 4500kr.  Linket får du tilsendt efter vi har afholdt samtalen. Når vi har modtaget betalingen, er du sikret pladsen. Hvis du fortryder din tilmelding, får du ikke depositummet tilbage. Aflyses uddannelsen får du naturligvis depositum retur.

Du kan se de øvrige vilkår for uddannelsen her

Denne mulighed er kun for private, der betaler med kort. For indbetaling af depositum via EAN faktura eller bankoverførsel skal du sende en mail til Cammilla@minhjerne.dk

Betaling

Betaling for uddannelsen :

Privat personer: Restløbet op til 37500 kr betales på en gang eller  i rater (fx 11 måneds rater hvor du betaler 3000 kr. pr rate ).  Ved ratebetaling forpligter du dig til at betale alle rater, også hvis du selv vælger at stoppe på uddannelse. Denne mulighed er kun muligt ved kortbetaling, da vi ellers skal oprette hver faktura manuelt. For rateaftale kontakt venligst Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

For institutioner m.m: 37500 kr +moms betales på en gang. Send venligst oplysninger med dit navn, arbejdspladens navn, samt evt  EAN nummer. Institutioner, der betaler med kort kan betale i rater. Ved EAN betaling skal fakturaer oprettes manuelt derfor pålægges et håndteringsgebyr på 70kr+moms pr ratefaktura. Send oplysninger til  Cammilla@minhjerne.dk eller 22465552.

Rabatmuligheder :   Hvis du har deltaget på et af vores kurser, får du 2000 kr. i rabat på uddannelsesprisen.

Der kan evt. søges gennem Kompetencefonden om hel/ delvis  betaling af uddannelsen. Eller betales via bruttolønsordningen (+moms). Vi kan dog ikke rådgive om det, søg vejledning ved din arbejdsplads og fagforening.

Dine undervisere på uddannelsen:

Ergo -og kropsterapeut og mindfulnessinstruktør  Mette Krabek.