Udbyder og produkt

Uddannelsen til Sansemotorisk Behandler og Træner udbydes af

SanseMotorikAkademiet I/S
Krarupvej 6
5771 Stenstrup
41051124

Cammilla@minhjerne.dk
22465552

Herefter benævnt virksomheden.

Uddannelsen varer 11 måneder og indeholder 9 undervisningsmoduler, samt 1 modul til afholdelse af eksamen. Den nærmere beskrivelse af indholdet findes på www.sanseinstruktør.dk

Certificering til Sansemotorisk Behandler og Træner opnås ved deltagelse i de 9 undervisningsmoduler, dokumentation i form af journaler på min. 32 sessioner i løbet af de 11 måneder, samt gennemførelse af eksamen med bestået.

Der henvises i øvrigt til virksomhedens til enhver tid gældende handelsbetingelser og vilkår ved køb af produkter og ydelser af virksomheden.

 

Bindende tilmelding og betaling

For at blive optaget på uddannelsen kræver det at du har deltaget i en optagelsessamtale med gensidig forventningsafstemning mellem dig og underviserne på uddannelsen. Samtalen afholdes som videomøde.

Du tilmelder mig en samtale ved at udfylde formularen for optagelsessamtale på virksomhedens hjemmeside. Derefter kontakter SanseMotorikAkademiet dig for et tidspunkt for samtalen.

Hvis begge parter er enige om, at uddannelsen er den rigtige for dig, modtager du efter samtalen et link pr mail til selve tilmeldingen til uddannelsen. Du skal ved din tilmelding vælge om du betaler hele uddannelsen af én gang eller om du vil betale i rater. Hvis du vælger at betale i rater, vil du ved din tilmelding blive opkrævet kr. 4.500 i depositum, som trækkes på det kreditkort du oplyser. Rater opkræves herefter hver 30. dag og trækkes automatisk på din kreditkort.

 

Din tilmelding er bindende uanset om du vælger at betale uddannelsen af én gang eller i rater.

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at depositum og øvrige indbetalinger ikke refunderes.

Hvis du har lavet en aftale om betaling i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for uddannelsen, også hvis du vælger ikke at påbegynde eller gennemføre uddannelsen.
Hvis en rate ikke betales rettidigt, tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, bortfalder aftalen om betaling i rater og det fulde beløb forfalder til betaling straks.

Din lovgivne 14 dages fortrydelsesret bortfalder, hvis du logger ind på uddannelsens portal, tilmelder dig uddannelsens Facebook-gruppe eller på anden måde downloader digitalt indhold fra uddannelsen inden for den 14 dages fortrydelsesret.

Tilmelder du dig uddannelsen på et tidspunkt, hvor evt. webinar og evt. retreat indgår i din fortrydelsesrets periode, fraskriver du dig fortrydelsesretten på værdien af de ydelser, du har modtaget:

  • Værdien af det digitale indhold på portal, som alle kursister får adgang til ved tilmelding, er 500 kr pr. modul indlagt på portalen
  • Facebook-gruppen har en værdi på 2500 kr. hen over hele uddannelsen. Den andel, som du betaler, hvis du bruger din fortrydelsesret, vil dog maksimum kunne svare til 14 dages medlemskab.
  • Værdien af evt. webinar er 1500 kr.
  • Værdien af retreat er 3500 kr.

Ovenstående beløb vil blive fratrukket det beløb, som er betalt ved tilmeldingen. Resten vil du få retur ved fortrydelse indenfor fortrydelsesretten.

Har du betalt et beløb, som er mindre end værdien af de modtagne ydelser og fortryder inden for de lovgivne 14 dage, er du forpligtet til at betale den værdi, de modtagne ydelser andrager.

Logi er ikke inkluderet i prisen for uddannelsen, men vil blive opkrævet særskilt.

Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du skrive til cammilla@minhjerne.dk.

 

Gennemførelse af uddannelse og forsinkelse

Virksomheden er forpligtet til at levere alt indhold, som det fremgår på hjemmesiden.

Virksomheden er ikke ansvarlig for kundens resultater, personlige udvikling, gennemførelse af moduler eller virksomhedsudvikling.

Virksomheden er meget imødekommende og fleksibel i forhold til, at du kan gennemføre din uddannelse, også hvis du skulle blive syg, gravid eller ramt af andre livsomstændigheder undervejs i uddannelsen.

 

Overflytning til næste hold
Hvis det sker, at du ikke kan gennemføre uddannelsen på det hold, du er startet på, har du mulighed for at blive overflyttet til det næstkommende hold og færdiggøre uddannelsen og blive certificeret her.

Du kan kun flytte din plads én gang og kun til det hold, der følger lige efter det, du har tilmeldt dig.
En overflytning til næste hold kræver dog særlige omstændigheder, eksempelvis alvorlig sygdom, graviditet, lægedokumenteret stress, og kan kun ske efter særlig aftale med virksomheden.

Det bemærkes, at der som udgangspunkt starter nyt hold 1 gang om året.
Det forudsætter dog, at der er nok tilmeldinger. Det betyder, at næstkommende hold skal forstås som det næste hold, der rent faktisk bliver oprettet.

Certificering efter uddannelsens afslutning
Det er muligt at færdiggøre uddannelsen efter, at undervisningen er afsluttet.
Hvis du er kommet bagud med indlevering af moduler, kan du lave en aftale med virksomheden om at indlevere de resterende moduler efter afslutningen.

Uddannelsen skal senest være afsluttet 2½ år efter påbegyndelsen.

Hvis årsagen til, at du mangler 1 modul er sygdom, har du mulighed for at få materiale og de vigtigste pointer fra undervisningen tilsendt pr. mail. Du skal herefter udfylde modulet og besvare en række spørgsmål, hvorefter modulet vil kunne blive godkendt. Hvis du er syg under mere end ét modul, vil der skulle indgås en separat aftale omkring certificering. Du vil her skulle påregne yderligere omkostninger.

Hvis du har brug for 1:1 vejledning for at kunne udfylde et modul, koster det 750 kr. + moms for en session, med henblik på godkendelsen af det ene modul. Det kan være tilfældet, hvis du eksempelvis har været syg og ikke har kunnet deltage i den undervisning, der hører til et modul.

Det vil altid være en individuel vurdering fra virksomhedens side, hvorvidt det er muligt for en studerende at afslutte uddannelsen uden for hold, og der skal altid indgås en aftale om det.

 

Tidspunktet for uddannelsens gennemførelse og ændringer

Planlagte datoer for undervisningsmoduler og live retreat vil fremgå af hjemmesiden og datoer for evt. webinarer mm. vil løbende blive oplyst.

Virksomheden har ret til at aflyse planlagt undervisning/webinar/retreat, der afholdes af medarbejdere hos virksomheden eller gæstelærere, som følge af sygdom hos underviseren eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive udmeldt en dato ud for erstatningsundervisning.

Hvis du skulle blive forhindret i at deltage i et undervisningsmoduler, vil du stadig have mulighed for at blive certificeret. Det kræver dog, at du indgår en skriftlig aftale med virksomheden herom, og at du udfylder et særskilt modul, der er målrettet live retreatet, så du kan opnå den fornødne læring. Som udgangspunkt kan du kun blive certificeret, hvis du deltager i alle ni undervisningsmoduler. Hvis der sker noget uforudset, kan du maksimalt udeblive fra 1  undervisningsmodul, hvis du ønsker at blive certificeret.

 

Personlig og faglig udvikling

Under uddannelsen er der krav om såvel faglig som personlig udvikling.
Det understreges, at uddannelsen ikke er et behandlingsforløb, der kan behandle psykisk sygdom.
Det understreges yderligere, at uddannelsen heller ikke er et terapeutisk forløb i forhold til depression, angst og PTSD.

Hvis du af virksomheden vurderes til at have brug for terapeutisk eller lægelig behandling, mens du deltager i uddannelsen, er du forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for virksomheden. Det er også muligt at indgå en særskilt aftale om et individuelt forløb mod betaling, hvis der er plads.
Hvis du undlader at søge den fornødne terapeutiske eller lægelige hjælp, vil det være op til en vurdering fra virksomhedens side, om du kan fortsætte på uddannelsen.

 

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i uddannelsen, forpligter du dig til at omgås dine medstuderende og medarbejdere hos virksomheden respektfuldt og professionelt. Dette gælder i alle uddannelsens sammenhænge, hvad end det er i forbindelse undervisning, sparring, gruppearbejde, pauser, online undervisning og facebookgruppe.

Evt. utilfredsheder skal rettes til underviserne på uddannelsen.

Du forpligter dig samtidig til at indgå i fagligt såvel som personligt udviklende i gruppearbejde og 1:1-sessioner med dine medstuderende og klienter udefra, da det er en del af uddannelsen.

Ovenstående er både en forudsætning for at kunne blive certificeret og for i det hele taget at deltage i uddannelsen.

Før uddannelsens start skal du underskrive en fortrolighedserklæring vedrørende følsomme oplysninger af personlig eller forretningsmæssig karakter om dine medstuderende og virksomheden, som du måtte komme i besiddelse af i forbindelse med uddannelsen.

Overholdes ordensregler og fortrolighedserklæring ikke, vil det kunne medføre bortvisning fra uddannelsen og ophævelse af uddannelsesaftalen. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har lavet en aftale om betaling i rater.

Virksomheden forpligter sig ligeledes til at behandle oplysninger om job, forretning eller personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt. Virksomheden videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, sessioner eller på anden vis gennem uddannelsen, uden dit samtykke.

Dine oplysninger vil kun opbevares af virksomheden i det omfang og så længe, det er nødvendigt i forhold til uddannelsen. Der henvises i øvrigt til virksomhedens til enhver tid gældende handelsbetingelser og vilkår ved køb af produkter og ydelser af virksomheden.

 

Ophavsret

Virksomheden har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er udarbejdet af virksomheden, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med uddannelsen.

Når du tilmelder dig uddannelsen, får du brugsret til virksomhedens produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden.

Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med virksomheden.

 

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem virksomheden og en deltager i uddannelsen, er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.